Irimi Nage

Shiho Nage

Ude Kime Nage

Bis

Kote Gaeshi

Koshi Nage

Variation

Tenchi Nage